Optimising the quality of life for people living with disability since 1938

(08) 6282 1900

Show menu
Optimising the quality of life for people living with disability since 1938 |

(08) 6282 1900

Translating and Interpreting Service (TIS National)

If you need an interpreter, please call TIS National on 131 450 and ask them to call Rocky Bay on (08) 6282 1900. Our business hours are 8am – 5pm Monday to Friday

You can also visit the TIS National website for translated information about the service TIS National provides. Visit: www.tisnational.gov.au


إذا كنت بحاجة إلى مترجم، يرجى الاتصال ﺒ TIS الوطنية على الرقم 131 450 وأطلب منهم الاتصال ﺒ
Rocky Bay على هاتف رقم (08) 6282 1900. ساعات العمل الخاصة بنا
8am – 5pm.

يمكنك أيضا زيارة موقع TIS الوطنية للحصول على معلومات حول الخدمات التي تقدمها TIS الوطنية. قم بزيارة:  www.tisnational.gov.au


Se hai bisogno di un interprete, telefona a TIS National al numero 131 450 e chiedi di chiamare Rocky Bay al (08) 6282 1900. I nostri orari d’ufficio sono 8am – 5pm.

Puoi visitare anche il sito web TIS National per informazioni tradotte sul servizio che TIS National fornisce. Visita il sito: www.tisnational.gov.au


如果您需要口译员,请拨打TIS National 的电话131 450,请他们打电话 给Rocky Bay,电话号码: (08) 93836113。我们的营业 时间是 8am-5pm。

你也可以访问TIS National 的网站,了解TIS National提供的服务。网址: www.tisnational.gov.au


Nếu quý vị cần thông dịch viên, xin hãy gọi cho Dịch vụ Thông Phiên dịch Quốc gia (TIS Quốc gia) theo số 131 450 và yêu cầu họ gọi cho Rocky Bay theo số (08) 6282 1900. Giờ làm việc của chúng tôi là 8am-5pm.

Quý vị cũng có thể vào thăm trang mạng của TIS Quốc gia để có thông tin về các dịch vụ mà TIS Quốc gia cung cấp. Hãy vào thăm www.tisnational.gov.au


Si necesita un intérprete, por favor llame a TIS National en el 131 450 y pida que lo comuniquen con Rocky Bay en el (08) 6282 1900.  Nuestro horario de oficina es 8am-5pm

También puede visitar el sitio web de TIS National para obtener información acerca de los servicios que provee TIS National. Visite www.tisnational.gov.au


통역사가 필요한 경우, TIS 전국서비스 131 450로 전화하여, Rocky Bay (08) 6282 1900로 전화를 걸어달라고 요청하십시오. 본사의 영업시간은 8am-5pm입니다.

TIS 전국서비스가 제공하는 서비스에 대한 정보는 웹사이트를 방문하셔서 확인하실 수 있습니다. 웹사이트 주소는 www.tisnational.gov.au 입니다.


To learn more about interpreting services used by Rocky Bay, click here: https://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers/Help-using-TIS-National-services

Click to listen highlighted text!